ทีมบริหาร สพม.ปจนย

ดร.รัตติกร ทองเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
webmaster@obec.moe.go.th0936195561

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
E-mailPhone
นายชิราวุฒิ สองสี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

นางธัญชนก ก้อนเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
panjaphat.p@obec.moe.go.th095396519
นางระเบียบ หัสดีพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายประทีป วงศ์สว่างศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายโอฬาร ขยันการนาวี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน