ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
The Secondary Educational Service Area Office Prachin Buri Nakhon Nayok


60 หมู่ที่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
เบอร์โทร : 037-210543-44 โทรสาร : 037-210541
Email Webmaster : panjaphat.p@obec.moe.go.th

ต่อ  xx  หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อ  xx  กลุ่มอำนวยการ 

ต่อ  xx  กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ  xx  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อ  xx  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ  xx  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ต่อ  xx  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อ  xx  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ต่อ  xx  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ  xx  หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ  xx  กลุ่มกฎหมายและคดี