กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ)