กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
panajaphat.p@moe.obec.go.th0953964519ศน.ปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
065-653-9159
นางณัฐวีร์ ห้วยทราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
พนักงานราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียน
ปราจิณราษฎรอำรุง
sirawit.su@g.dlit.ac.th037-210-541-21นายศิรวิทย์ ซุยซวง
นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
spm7.2560@gmail.com0894228249pond25675