E-Service

 • ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
 • ระบบรายงานการรับนักเรียน
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
  CATAS System Care And Trace Addiction in School System
 • การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
  NISPA การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 • ระบบนายทะเบียนภาครัฐ
  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ะบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Data Management Center
  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานทะเบียน-วัดผล (SGS)
  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
  กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
 • ระบบควบคุมข้อมูลอุปกรณ์อ่านบัตร
  ระบบ Stock Smartcard Reader กรมการปกครอง
 • ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ (สนผ.)
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. (สคส.)
 • ฐานข้อมูลบัญระบบเบิกจ่ายและจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ. (สคส.) ชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิทางการศึกษาออนไลน์ สพฐ.