การจัดตั้ง ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย
  • การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
    การจัดตั้ง ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย
คำสั่งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย
  • คณะกรรมการบริหารศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย
  • คณะทำงาน ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)