กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : kaeimsaard@gmail.com
Line ID : 095-5131878
โทรศัพท์ : 095-5131878

นางสาวสายรุ้ง ปรางจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email :
Line ID :
โทรศัพท์ : 089-0959377
 

 

นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : ann123_@hotmail.com
Line ID : anny.nutch
โทรศัพท์ :
089-4816370

 

นายวาสนา คำพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : Wassana16370@gmail.com
Line ID : –
โทรศัพท์ : 089-4816370

นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : k.supawan.spm@gmail.com
Line ID : supawan82
โทรศัพท์ : 082-4967772
 

นายทินภัทร ฮะวังจู
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : film.thongjum1997@gmail.com​
Line ID : nemq12

ทรศัพท์ : 099-6570083

นางสาวสุวนันท์ วรานนท์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : Waranont2846@gmail.com
Line ID : nuch2846
โทรศัพท์ : 097-2794831