กลุ่มกฎหมายและคดี

 


นายประทีป วงศ์สว่างศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกลุ่มกฎหมายและคดี
Email     :
Line ID   :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13

นายวิชัย โกซิน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :กฎหมายและคดี
Email    :
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13