หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Email     : spm7audit@gmail.com
Line ID   :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 19

นางสาวประนอม สดศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
Email    :spm7audit@gmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 19