กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายโอฬาร ขยันการนาวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Email : okamchin@gmail.com
Line ID : okamchin
โทรศัพท์ : 08 4680 6234 , 09 253 93639

นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Email : Benchawan01.pan@gmail.com
Line ID : ben_chawan
โทรศัพท์ : 06 2239 1635

 

นางมัทนา ดวงกลาง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
Email : mat_tana@hotmail.com
Line ID : mattana-d
โทรศัพท์ : 08 0920 2474

 

นางสาวณิชาภา ปรือทอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Email : nichapapruetong@gmail.com
Line ID : nitto-asusa
โทรศัพท์ : 08 9329 5639


นางรจนา เทียนจันทร์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Email : rojjana09@gmail.com
Line ID : 0878039117
โทรศัพท์ : 08 7144 4567


นายอาทิตย์ พัดขุนทด
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Email : poopartit@hotmail.com
Line ID : poopartit
โทรศัพท์ : 06 1406 4645


นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Email : panjaphat.p@obec.moe.go.th
Line ID : panpha1004
โทรศัพท์ : 09 3619 5561


นางบุบผา สวัสดิ์ผล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Email : tw0613914644@gmail.com
Line ID : pookem2010
โทรศัพท์ : 06 1391 4644


นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
ตำแหน่ง : 
ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Email    :
matisa.t@obec.moe.go.th
Line ID :
giftshopswu
โทรศัพท์ :
06 5653 9159, 09 4632 6595


นางสาวลักขณา ปากพลีนอก
ตำแหน่ง :
พนักงานราชการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Email : –
Line ID : –
โทรศัพท์ :
037-210543 ต่อ 18


นายกฤษดา อ้วนตงต้น
ตำแหน่ง :
พนักงานราชการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Email : –
Line ID : –
โทรศัพท์ :
037-210543 ต่อ 18