กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Email      :
Line ID   :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 21

นายศิรวิทย์  ซุยซวง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ/ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียน่ปราจิณราษฎรอำรุง
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : เจ้าหน้าที่ธุรการ
Email    :Sirawit.su@g.dlit.ac.th
Line ID :@sirawit2204
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 21