กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายประทีป  วงศ์สว่างศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13

นางสาวจันทร์เพ็ญ  อ้วนตงต้น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13

 

นางบุญเรือง  พงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13

 

นางรักชนก  ไผ่สุข
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13


นางสาวศรุดา  จันทร์เอม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13


นางสาวชนิกานต์  ธนาทรัพย์พูนทวี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13


นางสาวพิจิตตรา  ทองคำแสง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13


นางสาวผกามาศ  อยู่ดี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13


นางสาวยุพิน  ชินวงศ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล
Email :
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 13