กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 


นางระเบียบ หัสดีพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Email : rabeabtor@hotmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 15

นางสัมฤทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail : srisum@hotmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 15

 

 

นางธัญณภักษ์ สายทองสุขศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail :
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 15

 

นางสาวธนาภรณ์ ผาสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail : tana_pha@hotmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 15

นางสาวณิชาภัทร ชูสลับ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail : Nichaphat010@gmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 15

 


นางสาวเจตนริน คำจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail : jednarin.k@gmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 15

นางสาวพิกุล ไสวทอง
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail : Momay154245@hotmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 15

นางสาวณัชปภา  จินเจือ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีต
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Email : Dtac.jiraporn@gmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 15