กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Email     : panjaphat.p@obec.moe.go.th
Line ID   : panpha1004
โทรศัพท์ : 09 3619 5561

นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาไกล (DLIT)
Email    : matisa.t@obec.moe.go.th
Line ID : giftshopswu
โทรศัพท์ : 06 5653 9159, 09 4632 6595

 

นางณัฐวีร์ ห้วยทราย
ตำแหน่ง  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
Email    : natthawi78@gmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 18

 

นายศิรวิทย์  ซุยซวง
ตำแหน่ง   พนักงานราชการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาไกล (DLIT)
และนักประชาสัมพันธ์ สพม.7
Email    : Sirawit.su@g.dlit.ac.th
Line ID : @sirawit2204
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 18


นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว

ตำแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
Email    : spm7.2560@gmail.com
Line ID : pond25675
โทรศัพท์ : 08 9422 8249