กลุ่มนโยบายและแผน


นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Email     :
chaunpitpomuentip@gmail.com
Line ID   :
081 – 4294440
โทรศัพท์ :
081 – 4294440

นางมนัณญา กองศักดา
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
Email    :
Line ID : 081 – 8628590
โทรศัพท์ : 081 – 8628590

 

นางณัฐวีร์ ห้วยทราย
ตำแหน่ง  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
Email    :
Line ID : 081-9702185
โทรศัพท์ : 081-9702185

 

นางสาวจุฑารัตน์ พิราชา
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
และนักประชาสัมพันธ์ สพม.7
Email : lookchompoo@gmail.com
Line ID : mompetchlookchompoo
โทรศัพท์ : 092 – 4626961


นางสาวพัชฎาภา เปรมวินัย

ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
Email    : nampchdp@hotmail.com
Line ID : nam.p
โทรศัพท์ : 083 – 5548402