กลุ่มอำนวยการ


นางธัญชนก  ก้อนเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มอำนวยการ
Email : admgroup@gmail.com
Line ID :
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 11

นายศิริศักดิ์ พิมพ์กิจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
ช่างครุภัณฑ์
Email :
admgroup@gmail.com
Line ID : –
โทรศัพท์ :
037-210543 ต่อ 11

 

นายชัยรัตน์ วิสาสะ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มอำนวยการ
Email : trumering@gmail.com
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 11

 

นางสาวบุษบา  ศิลาผอง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มอำนวยการ
Email : noomuaysila@gmail.com
Line ID : Muaysila
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 11


นางสาวสุกัญญา มาตเลี่ยม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มอำนวยการ
Email : chompusukanyamatliam@gmail.com
Line ID : moomoopu
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 11


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชกรณ์ นาคคล้าย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มอำนวยการ
Email : kodchakate@gmail.com
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 11


นางสาวสุธิดา ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มอำนวยการ
Email : sutida.srichan@gmail.com
Line ID : –
โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 11


นางสาวบุษราภรณ์ คงเขียน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มอำนวยการ
Email : admgroup@gmail.com
Line ID : -|โทรศัพท์ : 037-210543 ต่อ 11


นายจักรชัย แซ่เตียว
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
กลุ่มอำนวยการ
Email :
admgroup@gmail.com
Line ID : –
โทรศัพท์ :
037-210543 ต่อ 11


นายรุ่งธรรม เปียผึ้ง
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
กลุ่มอำนวยการ
Email :
admgroup@gmail.com
Line ID : –
โทรศัพท์ :
037-210543 ต่อ 11


นายพีระสิทธิ์ จรัญญา
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาระงานที่รับผิดชอบ   :
กลุ่มอำนวยการ
Email :
admgroup@gmail.com
Line ID : –
โทรศัพท์ :
037-210543 ต่อ 11