ITA ONLINE

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ


แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
แผน / รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี
แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพม. 7

แบบประเมินความพึงพอใจฯ

ข้อมูลเชิงสถิติเชิงให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 


test

sdfdasfasdfasdfdasf