ประวัติผู้อำนวยการเขตพื้นที่

นายกฤษ  ละมูลมอญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
………………………….

  • ประวัติการศึกษา
            
   ระดับปริญญาตรี

                       ค.บ. (คณิตศาสตร์) จากวิทยาลัยครูสุรินทร์
                       น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
            
   ระดับปริญญาโท

                       ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
                       กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
            
   ระดับปริญญาเอก

                       ปร.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหาร) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
                           
  • ประวัติการทำงาน
            1. บรรจุเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 ณ โรงเรียนบ้านตรวจ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

            2. ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกกุง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
            3. ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์/พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
            4. ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชุมพลบุรี/รัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์
            5. หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
            6. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์
            7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จังหวัดสุรินทร์
            8. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จังหวัดสุรินทร์
            9. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2/ เขต 1 จังหวัดสุรินทร์
           10. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
    
  • ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน
            1. หลักสูตรเตรียมผู้บริหารโรงเรียนระดับต้น
            2. หลักสูตรการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
            3. หลักสูตรก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            4. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของประเทศในย่านอาเซียน ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ จีน ลาว และกัมพูชา
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
            1. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550
            2. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2546
            3. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2537
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
              เหรียญจักรพรรดิมาลา