ประวัติรองผู้อำนวยการเขตฯ

นางสาวบุณยกุล  หัตถกี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
………………………….

 • ประวัติการศึกษา
           
  ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเอกชีววิทยา วิชาโทภาษาอังกฤษ

                    1. สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
                    2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา
                    3. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
           ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา  

                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
           
  ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารศึกษา  

                     มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี
                          
 • ประวัติการทำงาน
           1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลา อ. ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สพป.จันทบุรีเขต 1

           2. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินยาง (ประยูรราษฎร์วิทยาคาร)อ.เมือง จ.จันทบุรี สพป.จันทบุรีเขต 1
           3. ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร อ.ขลุง จ.จันทบุรี สพม.17
           4. ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สพม.17

   
 • ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน
          1. คณะทำงานวิจัย โครงการกระบวนการพัฒนาครูระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี (Development of teachers using teacher coaching to promote the skill of 21 century for students in Chanthaburi Province) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี และ สกว.
          2.  คณะทำงานวิจัย โครงการเพื่อกำหนดอนาคตโรงเรียนขนาดเล็กของ ประเทศไทย ปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ของ สพฐ.
          3. ผู้ทรงคุณวุฒิระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ สพม. 17
          4. เป็นวิทยากรในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 ของ สพม.17
          5. เป็นเลขานุการศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี สพม. 17
          6. คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกข้าราชการ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARD งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ระยอง
          7. คณะทำงานชมรมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.จบ.1
          8. เป็นคณะทำงานสร้างกรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
         9. เป็นคณะทำงานวิเคราะห์ สังเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถิ่น ระดับจังหวัดจันทบุรี
        10. เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
        11. ผ่านการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
        12. เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
        13. เป็นคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ สพม. 17
        14.เป็นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School ) คณะที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
        15. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างงานอาชีพที่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่นในต่างประเทศ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2558 โดยใช้งบประมาณโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก