คณะผู้บริหาร


นายสมพงษ์  มะใบ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
18 สิงหาคม 2553
พ้นตำแหน่ง   : 31 ตุลาคม 2553

นายสมชาย  แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
1 พฤศจิกายน 2553
พ้นตำแหน่ง   : 17 มีนาคม 2555

 

นายไกร  เกษทัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
18 มีนาคม 2555
พ้นตำแหน่ง   : 16 เมษายน  2555

 

นายมานพ  รวยลาภ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
17 เมษายน 2555
พ้นตำแหน่ง   : 10 พฤศจิกายน  2556


นายวีระพงศ์  เดชบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
11 พฤศจิกายน 2556
พ้นตำแหน่ง   : 12  มกราคม 2558


นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
13 มกราคม 2558
พ้นตำแหน่ง   : 3  มกราคม 2558


นายธนัญชัย   สายสุด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
4 พฤศจิกายน 2558
พ้นตำแหน่ง   : 24 ตุลาคม 2559


นายธีระวัฒน์  วรรณนุช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
25 ตุลาคม 2559
พ้นตำแหน่ง   : 30 กันยายน 2560


นายปรัชญา  สมบูรณ์ทรัพย์
ตำแหน่ง :
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
1 ตุลาคม  2560
พ้นตำแหน่ง   :
21 พฤศจิกายน  2560


นายสุรชาติ  เครือศรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
22  พฤศจิกายน 2560
พ้นตำแหน่ง   :
15 พฤษภาคม 2560


นายเพ็ญศักดิ์  แจ้งเหตุผล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
รักษาราชการแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วันดำรงตำแหน่ง :
16  พฤษภาคม 2562
พ้นตำแหน่ง   :
3  กรกฎาคม 2562


นายกฤษ  ละมูลมอญ
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
                  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง :
22 พฤศจิกายน 2560
พ้นตำแหน่ง   :
15 พฤษภาคม 2560


นายกฤษ  ละมูลมอญ
ตำแหน่ง :
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 7
วันดำรงตำแหน่ง : 1
2  กันยายน 2562  –  ปัจจุบัน