วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นองค์กรบริหารจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะตามวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา


เป้าประสงค์

ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


ค่านิยมองค์กร

สพม. 7

ส. = ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษามัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
พ. = พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล
ม. = มุ่งมั่นพัฒนาสู่เป้าหมายความสำเร็จ “ครูคุณธรรม นักเรียนคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ”
7 = 7 คุณลักษณะ คือ ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีวินัย ยิ้มไหว้ ให้เกียรติ บริการฉับไว จิตใจงดงาม วัฒนธรรมองค์กร ใส่ใจบริการ ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อัตลักษณ์องค์กร “ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่เป้าหมาย”