สพม.7 ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 และนางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ (เขตตรวจราชการที่ 9 ) ในการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์ ผอ.โรงเรียนเมืองนครนายกกล่าวรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID-19) พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเมืองอมเรศ โรงเรียนเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก