นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลฯ รร.องครักษ์ จ.นครนายก

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษา เขต 7 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทางไกล ณ โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก ในการนี้ขอขอบคุณ นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง