ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563