การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2

ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับเด็กนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสมและใกล้บ้าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงกำหนดการยื่นความจำนงแจ้งความประสงค์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ดังนี้

1.วันเวลาที่รับสมัคร
รับสมัครวันที่ 12-16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ประกาศผลวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รายงานตัวและมอบตัววันที่ 21 มิถุนายน 2563

2. สถานที่รับสมัคร
2.1 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี (โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211-070
2.2 ศูนย์ประสานงานรับนักเรียน จังหวัดนครนายก (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037-321-511
2.3 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนจังหวัดสระแก้ว (โรงเรียนสระแก้ว) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-241-091

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่น
3.1 ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองการจบการศึกษาที่สถานศึกษารับรองพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงที่ระบุชื่อผู้สมัครพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ผู้สมัครต้อง รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน หรือรับได้โดยตรงที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนทั้ง 3 แห่ง