การตรวจราชการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จ.นครนายก

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางวรรณา ช่องดารากุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 9) พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะการรับนักเรียนจากผู้เกี่ยวข้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563
โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รอง ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นำคณะฯ ลงพื้นที่ติดตาม ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคมและโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ

ครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการลงพื้นที่ ตรวจ ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง