การตรวจราชการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จ.ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางวรรณา ช่องดารากุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 9) พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามกระบวนการวันสอบคัดเลือกและวันจับสลาก รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะการรับนักเรียนจากผู้เกี่ยวข้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563
โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รอง ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นางสาวสายรุ้ง ปรางจันทร์และนางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นำคณะฯลงพื้นที่ติดตาม ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงและโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ในการนี้ นายจำรัส คงเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะ ร่วมติดตามและสังเกตการณ์ เรื่องแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาส
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน