ประชุมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1.นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นรองประธานกรรมการ 2.นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ประธานกรรมการสหวิทยาเขตทวารวดี 3.นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ประธานกรรมการสหวิทยาเขตศรีบูรพา 4.ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานกรรมการสหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา เป็นกรรมการและ นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขานุการ ร่วมประชุมเพื่อเสนอชื่อและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

 

test

sdfdasfasdfasdfdasf