ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ผอ.สถานศึกษาในระยะ 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง.ผอ.สพม.7 เป็นประธานกรรมการ และนายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.7 เป็นรองประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ผอ.สถานศึกษาในระยะ 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) ของ นางมณฑา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี โดยมีนายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ว่าที่ ร.ต.ธงชัย  ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา  และ นายประเสริฐ พรมพิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ เป็นกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี