ประชุมบุคลากรสพม.7ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดประชุมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีท่าน ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผอ.สพม.7 คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7