ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีท่าน ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผอ.สพม.7 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7