ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ นายสุเทพ  ธีรัชสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย นางสาวอาภากร  บุญรัตนศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฐมนิเทศและให้คำปรึกษา นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 9 ราย  ระหว่างวันที่ 9 -27 พฤศจิกายน 2563   ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7