กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. สพม.7 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีท่านวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 กล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 73 ราย ในการนี้ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว, สำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก, สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว, นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะครู และนักเรียน ในการให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน, ท่านประธานสหวิทยาเขต, และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว