สพม.7 นิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 งานประกันคุณภาพทางการศึกษา และโครงการโรงเรียนสุจริตงานพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายประสาน เลือดทหาร ประธาน สมป.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน