(ITA Online) โรงเรียนในสังกัดฯ จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายอาทิตย์ พัดขุนทด พร้อมด้วยดร.มัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ สพม.7จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการประเมิน คุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วม คือ โรงเรียนปิยชาติิพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ และโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก