การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท.

เมื่อระหว่างวันที่ 20 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเสริมสร้างสมรรถนะ ของรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และในระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 การเรียนรู้สภาพจริง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดโดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 ได้เดินทางไปให้กำลังใจข้าราชการครูฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3