การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยนายโอฬาร ขยันการนาวี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ณฐาภพ สมคิด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และนายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากรการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยผู้่เข้ารับการอบรมคือ ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 19 โรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ฮิลล์ไซด์คันทรีโฮม สนามกอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี