ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป และรายงานผลการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 นายโอฬาร ขยันการนาวี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางรจนา เทียนจันทร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการวิจัยพัฒนารูปแบบนวัตกรรม การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร