สพม.7 ร่วมงานการพัฒนาศักยภาพครูฯ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดย นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผลศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำ ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดนครนายก โดยมีนายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม (อาคาร 101) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก