ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

เมื่อระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว และดร.มาตา แก้วเซ่ง เป็นวิทยากร โดยมีดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 ประธานสหวิทยาเขต ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7