ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6/2563 โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ที่เอื้อเฟื้อสถานที่่และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง