“คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาฯ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 “

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.7 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดฯ เพื่อรับทุนตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะยังเป็นประโยชน์แก่อนาคตของชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมี นางธัญชนก ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7