ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) ของนางมณฑา  เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย  ก้อนสันทัด ผอ.โรงเรียนกบินทร์วิทยา รองประธานกรรมการ นายประเสริฐ  พรมพิชัย ผอ.โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  กรรมการ  นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขานุการ และนายศิรวิทย์  ซุยซวง ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี