ประชุมคณะกรรมการฯรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 63 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ นางสาวอาภากร  บุญรัตนศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (2) คุรุสภาจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ซึ่งที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
3. สรุปงบประมาณการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
4. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ปี 2564
โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แผนการดำเนินงาน
2. เปิดบัญชีเพื่อรับงบประมาณสนับสนุน
3. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
4. สถานที่ติดต่อและผู้ประสานงาน
5. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการคัดเลือกฯ