ประชุมการติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาของ สพม.7

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางธัญชนก ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของ สพม.7 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7