ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายโอฬาร ขยันการนาวี ผอ.กลุ่ม
นิเทศฯ และคณะ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางธัญชนก ก้อนเงิน ผอ.กลุ่มอำนวยการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7