ประชุมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานสู่การสร้างอาชีพการมีงานทำ และการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ ดร.มัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์และคณะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูแนะแนว ในสังกัดฯ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานสู่การสร้างอาชีพการมีงานทำ และการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมและฟังบรรยายหัวข้อ “เลือกเรียนต่ออย่างไร จบไปแล้วให้มีงานทำ” โดย PIM แนะนำหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำองค์ความรู้ภาคธุรกิจ ศูนย์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิทยากร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว