สพฐ.มอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน

วันที่ 20 กรกฎคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นายโอฬาร ขยันการนาวี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร ผู้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เป็นประธานในการมอบนโยบายฯ โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในฐานะประธานเขตตรวจราชการภาคตะวันออก ( เขตตรวจราชการ 8 และ 9 ) กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการ 8 และ 9 จำนวน 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภูมิภาค ประสานงานส่วนกลาง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับการนิเทศหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่กำลังดำเนินการ ทดลองใช้ และแก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการสอบ O-NET, NT และ PISA รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีแนวโน้มในการใช้ Online เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1