คณะติดตามการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นางลาวัลย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการจัดการเรียนการสอนภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบทางไกล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รอง ผอ.สพม.7 ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ นำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 โดยมี นายอลงกรณ์ เขตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ และคณะครูให้การต้อนรับ