“การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพม.7 ในระยะเวลา 1 ปี”

 

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่ ของคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. นายเต็ม เสืออ่วมผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 2. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 กรรมการ 3. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 กรรมการและเลขานุการโดยมี ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และในการนี้ สพม.7 ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร โรงเรียนอรัญประเทศ และโรงเรียน ทัพพระยาพิทยา ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน มา ณ โอกาสนี้ก

อัลบั้มภาพทั้งหมดคลิก